ਨਿਊਜ਼

ਮੁਆਫ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅਕਾਇਵ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ.